چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور

دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق – دانشگاه آزاد تبریز – مرداد ‌ماه ۱۳۸۸