آموزش مکاترونیک کاربردی ۱

مراجع مرتبط با آموزش مدار های الکتریکی ۱‎

آموزش جامع شبیه سازی با نرم افزار سیمیولینک Simulink

آموزش جامع شبیه سازی با نرم افزار سیمیولینک Simulink

مجموعه فرادرس های ضبط شده کارگاه تخصصی مدل سازی و شبیه سازی با سیمیولینک

فرادرس شبیه سازی سیستم های الکتریکی با استفاده از سیمیولینک و SimScape