سیستم های کنترل مدرن

سیستم های کنترل مدرن

آموزش سیستم های کنترل بهینه

فرادرس طراحی فیدبک حالت بهینه برای سیستم های غیر خطی با الگوریتم های تکاملی