ارائه ۲۱ ساعت آموزش تخصصی در حوزه نگارش متون آکادمیک تا شهریور ماه سال ۹۴

آموزش مهندسی نرم افزار۱

آموزش شاخص های هدف گذاری و ارزیابی وضعیت پژوهشی