اعلان در برنامه نویسی چیست؟ | مفهوم Declaration به بیان ساده

اعلان در برنامه نویسی چیست؟ | مفهوم Declaration به بیان ساده