مجموعه فرادرس های ضبط شده کارگاه تخصصی مدل سازی و شبیه سازی با سیمیولینک

فرادرس شبیه سازی یک مدار مرتبه اول RC در سیمیولینک

فرادرس روش های پارامتریک و غیر پارامتریک حذف گرایش یا Trend از سری های زمانی