برنامه محاسبه حداکثر عمق درخت

برنامه محاسبه حداکثر عمق درخت — به زبان ساده