کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر