ارائه ۷۲ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی صنایع و تحقیق در عملیات تا شهریور ماه سال ۹۴

آموزش الگوریتم بهینه سازی علف هرز مهاجم یا IWO در متلب