آموزش مدارهای الکتریکی ۱

مراجع مرتبط با آموزش مدار های الکتریکی ۱‎

آموزش مدارهای الکتریکی ۲

مجموعه فرادرس های ضبط شده کارگاه تخصصی مدل سازی و شبیه سازی با سیمیولینک

فرادرس شبیه سازی سیستم های الکتریکی با استفاده از سیمیولینک و SimScape