مراجع مرتبط با آموزش معماری کامپیوتر با رویکرد حل مساله‎

آموزش مکاترونیک کاربردی ۱

آموزش مبانی الکترونیک ۱

آموزش معماری کامپیوتر