فرادرس روش های پارامتریک و غیر پارامتریک حذف گرایش یا Trend از سری های زمانی