آموزش کنترل روبات تک خطی انعطاف پذیر با استفاده از روش بازخورد