ارائه ۲۱ ساعت آموزش تخصصی در حوزه نگارش متون آکادمیک تا شهریور ماه سال ۹۴

آموزش شاخص های هدف گذاری و ارزیابی وضعیت پژوهشی