مرتب سازی شانه ای -- به زبان ساده

مرتب سازی شانه ای — به زبان ساده