فیلم آموزشی حل مسأله فروشنده دوره‌گرد با استفاده از الگوریتم ژنتیک

فیلم آموزشی شبکه های عصبی هاپفیلد یا Hopfield Neural Network در متلب (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی حل مسأله فروشنده دوره گرد یا TSP با استفاده از الگوریتم PSO (به زبان فارسی)

دانلود رایگان فیلم آموزشی روش های کدینگ پاسخ در مسأله فروشنده دوره گرد (به زبان فارسی)

دانلود کد الگوریتم جستجوی ممنوعه برای مسأله فروشنده دوره گرد

دانلود کد الگوریتم شبیه سازی تبرید برای مسأله فروشنده دوره گرد