آموزش سیستم های کنترل بهینه

بسته طلایی فیلم های آموزشی کاربرد متلب در مهندسی کنترل (به فارسی)

فیلم آموزشی طراحی انواع کنترل بهینه خطی درجه دو یا LQR در متلب (به فارسی)