سخنرانی گرت لیسی: یک نظریه برای توضیح همه چیز در علم فیزیک نظری. +لینک دانلود

سخنرانی تد (Ted): یک نظریه برای توضیح همه چیز در علم فیزیک نظری + لینک دانلود