قابلیت های کمتر شناخته شده اما کاربردی پایتون

قابلیت های کمتر شناخته شده اما کاربردی پایتون