شبکه های عصبی مصنوعی — از صفر تا صد

فیلم آموزشی جامع شبکه های عصبی رقابتی و نگاشت خود سازمان ده یا SOM (به زبان فارسی)