فرادرس آموزشی گرافیک و ترسیم خطوط در زبان برنامه‌نویسی Microsoft Small Basic