Data Ingestion چیست ؟ — مفهوم جذب داده ها به بیان ساده

Data Ingestion چیست ؟ — مفهوم جذب داده ها به بیان ساده

آماده‌سازی داده ها برای پروژه های یادگیری ماشین و داده‌کاوی — به بیان ساده