چند پردازنده ای چیست ؟ — به زبان ساده

چند پردازنده ای چیست ؟ — به زبان ساده