کارگاه آموزشی شبکه های عصبی مصنوعی در متلب (در دو بخش نظری و عملی)

کارگاه آموزشی مروری بر روش های بهینه سازی هوشمند (در دو بخش نظری و عملی)