سخنرانی تد (Ted): کرگ ونتر از حیات مصنوعی پرده بر می دارد + لینک دانلود

سخنرانی تد (Ted): تاریخ بصری دانش بشر + لینک دانلود

سخنرانی گرت لیسی: یک نظریه برای توضیح همه چیز در علم فیزیک نظری. +لینک دانلود

سخنرانی تد (Ted): یک نظریه برای توضیح همه چیز در علم فیزیک نظری + لینک دانلود