جنریک در جاوا چیست ؟ Java Generics

جنریک در جاوا چیست ؟ شرح مفهوم Java Generics با مثال