کاربردهای داده کاوی و هوش تجاری در زندگی واقعی — راهنمای کاربردی

آموزش داده کاوی با استفاده از WEKA

داده کاوی در مهندسی صنایع