برنامه پیدا کردن سه تایی ها با مجموع صفر — راهنمای کاربردی

برنامه محاسبه مجموع دو عدد بدون عملگرهای ریاضی — به زبان ساده