کد C برای نمایش Hostname

کد C برای نمایش Hostname و آدرس IP — به زبان ساده