مراجع مرتبط با آموزش مقاومت مصالح‎

آموزش خواص مکانیکی مواد ۱

آموزش نرم افزار Comsol Multiphysics برای تحلیل مسائل مکانیک سیالات و جامدات