سن مانعی برای کشف ایده‌ها و مفاهیم در متلب و سیمولینک نیست