فرادرس طراحی فیدبک حالت بهینه برای سیستم های غیر خطی با الگوریتم های تکاملی

مجموعه فرادرس های ضبط شده کارگاه تخصصی مدل سازی و شبیه سازی با سیمیولینک

فرادرس طراحی انواع کنترل کننده خطی برای کنترل موتور DC در سیمیولینک