مصاحبه استخدام برای یادگیری ماشین - نمونه پرسش

مصاحبه استخدام برای یادگیری ماشین – نمونه پرسش

خوشه بندی K-Mans Plus Plus

خوشه بندی ++K-Means در پایتون — راهنمای کاربردی

الگوریتم های خوشه بندی در پایتون — راهنمای کاربردی

داده کاوی (Data Mining) — به بیان ساده