الگوریتم بویر مور برای جستجوی الگو -- به زبان ساده

الگوریتم بویر مور برای جستجوی الگو — به زبان ساده