دسته بندی چند کلاسی با سایکیت لرن — راهنمای کاربردی

فیلم آموزشی حل چند مسأله کاربردی و واقعی در داده کاوی (به زبان فارسی)