گنجینه آموزش های طراحی مکانیکی

ارائه ۱۳۰ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی مکانیک تا شهریور ماه سال ۹۴

گنجینه فرادرس های طراحی کاربردی و سه بعدی در مکانیک

فرادرس فضای Drawing در نرم افزار سالیدورکز

فرادرس فضای اسمبلی در نرم افزار سالیدورکز

فیلم آموزشی حل تمرین‌های بخش Part در نرم افزار سالیدورکز

فیلم آموزشی دستورات تکمیلی Feature و سه بعدی در نرم افزار سالیدورکز

فیلم آموزشی دستورات ترسیمی سه بعدی در نرم افزار سالیدورکز