فرادرس تبدیل لگاریتمی و تفاضل گیری در پیش پردازش سری های زمانی

فرادرس کاربرد چندجمله ای و عملگرهای تاخیری در تحلیل سری های زمانی

فرادرس روش های پارامتریک و غیر پارامتریک حذف گرایش یا Trend از سری های زمانی