آموزش الگوریتم بهینه سازی علف هرز مهاجم یا IWO در متلب

معرفی کتاب: کاربردهای عملی محاسبات تکاملی در مهندسی مالی