فرادرس آموزش خوشه بندی با استفاده از الگوریتم های تکاملی و فراابتکاری

گنجینه فرادرس های بهینه سازی هوشمند — سه ستاره

گنجینه فرادرس های بهینه سازی هوشمند — دو ستاره

گنجینه فرادرس های بهینه سازی هوشمند — یک ستاره

گنجینه طلایی فیلم های آموزشی بهینه سازی هوشمند — شامل ۱۳۷ ساعت فیلم آموزشی

فیلم آموزشی جامع جستجوی هارمونی یا Harmony Search در متلب (به زبان فارسی)