آموزش تخمین حالت سیستم های دینامیکی و تصادفی

سیستم های کنترل مدرن

سیستم های کنترل مدرن

آموزش سیستم های کنترل بهینه

دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه فیلتر کالمن- سری سوم

دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه فیلتر کالمن- سری دوم

دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه فیلتر کالمن- سری اول

دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه فیلتر کالمن- سری اول

بسته طلایی فیلم های آموزشی کاربرد متلب در مهندسی کنترل (به فارسی)

فیلم آموزشی طراحی کنترل درجه دو گوسی برای سیستم های خطی در متلب (به فارسی)