تعیین دامنه ایستا و پویا — مفهوم Scoping در برنامه نویسی