مجموعه فرادرس های پایپینگ در CATIA با استفاده از سه محیط پیشرفته