دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه بهینه سازی سبد سهام‬(سری دوم)

دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه بهینه سازی سبد سهام‬(سری اول)

معرفی کتاب: کاربردهای عملی محاسبات تکاملی در مهندسی مالی