مجموعه داده های پابلیک برای علم داده و یادگیری ماشین — راهنمای کاربردی