مراجع مرتبط با آموزش مدار های الکتریکی ۱‎

آموزش تخمین خطای طبقه بندی یا Classifier Error Estimation