مراجع مرتبط با تحقیق در عملیات (برنامه ریزی خطی‎)

فیلم آموزش عملی برنامه ریزی خطی در متلب — به همراه حل مسأله حمل و نقل (به فارسی)