تابع syms در متلب

آموزش تابع syms در متلب به همراه مثال