فرادرس جمع آوری و تحلیل مجموعه داده های بزرگ در زیست شناسی سامانه ای

فرادرس پارادایم یا چهارچوب نظری زیست شناسی سامانه ای

فرادرس حل یک معادله دیفرانسیل معمولی یا ODE با سیمیولینک

فرادرس شبیه سازی یک مدار مرتبه اول RC در سیمیولینک

فرادرس شبیه سازی یک مدار مرتبه دوم RLC در سیمیولینک

فرادرس شبیه سازی سیستم آشوبی جاذب لورنز (Lorenz Attractor) در سیمیولینک

فرادرس شبیه سازی حرکت یک پرتابه در سیمیولینک با در نظر گرفتن اثر مقاومت هوا

فرادرس شبیه سازی سری فیبوناچی و محاسبه عدد طلایی در سیمیولینک