کد رایگان الگوریتم رقابت استعماری

اغلب روش‌های بهینه‌سازی عام مطرح شده، شبیه‌سازی کامپیوتری فرایند‌های طبیعی هستند. شاید یک دلیل برای این کار، ملموس بودن و سادگی فرموله کردن و درک تکامل این فرایند‌ها است. در نقطه مقابل، در ارائه‌ی الگویتم‌های بهینه‌سازی، علی‌رغم توجه به تکامل زیستی انسان و سایر موجودات (الگوریتم‌های ژنتیک و …)، به تکامل اجتماعی وتاریخی او به عنوان پیچیده‌ترین و موفق‌ترین حالت تکامل، توجه چندانی نشده‌ است. الگوریتم جدید معرفی شده، الگوریتم رقابت استعماری، با الهام‌گیری از یک فرایند اجتماعی سیاسی، نسبت به روش‌های مطرح شده دارای توانایی بالایی بوده و تا حد بسیار زیادی نیز، سریع می‌باشد.

اغلب روش‌های بهینه‌سازی عام مطرح شده همانند الگوریتم ژنتیک، شبیه‌سازی کامپیوتری فرایند‌های طبیعی هستند. شاید یک دلیل برای این کار، ملموس بودن و سادگی فرموله کردن و درک تکامل این فرایند‌ها است. در نقطه مقابل، در ارائه‌ی الگویتم‌های بهینه‌سازی، علی‌رغم توجه به تکامل زیستی انسان و سایر موجودات (الگوریتم‌های ژنتیک و …)، به تکامل اجتماعی وتاریخی او به عنوان پیچیده‌ترین و موفق‌ترین حالت تکامل، توجه چندانی نشده‌ است. الگوریتم جدید معرفی شده، الگوریتم رقابت استعماری، با الهام‌گیری از یک فرایند اجتماعی سیاسی، نسبت به روش‌های مطرح شده دارای توانایی بالایی بوده و تا حد بسیار زیادی نیز، سریع می‌باشد.

الگوریتم رقابت استعماری، همانند سایر روش‌های بهینه‌سازی تکاملی، با تعدادی جمعیت اولیه شروع می‌شود. در این الگوریتم، هر عنصر جمعیت، یک کشور نامیده می‌شود. کشور‌ها به دو دسته مستعمره و استعمار‌گر تقسیم می‌شوند. هر استعمارگر، بسته به قدرت خود، تعدادی از کشور‌های مستعمره را به سلطه خود درآورده و آن‌ها را کنترل می‌کند. سیاست جذب و رقابت استعماری، هسته اصلی این الگوریتم را تشکیل می‌دهند. مطابق سیاست جذب که به صورت تاریخی، توسط کشور‌های استعمارگری همچون فرانسه و انگلیس، در مستعمراتشان اعمال می‌شد، کشورهای استعمارگر با استفاده از روش‌هایی همچون احداث مدارس به زبان خود، سعی در از خود بی خود کردن کشور مستعمره، با از میان بردن زبان کشور مستعمره و فرهنگ و رسوم آن داشتند. در ارائه این الگوریتم، این سیاست با حرکت دادن مستعمرات یک امپراطوری، مطابق یک رابطه خاص صورت می‌پذیرد.

با توجه به گسترش روز افزون استفاده از این الگوریتم و در پاسخ به درخواستهای متعدد بازدیدکنندگان برآن شدیم تا کدهای قابل استفاده این الگوریتم را در اختیار قرار دهیم.  شما می توانید این کدها را به همراه راهنمای استفاده از لینک زیر دانلود کنید.

اطلاعات بیشتر راجع به این الگوریتم جدید در حوزه محاسبات تکاملی را در وبسایت تخصصی این الگوریتم می توانید پیدا کنید. لینک زیر را ببینیند.

مطالب پیشنهادی‎


مجموعه: دسته‌بندی نشده