مجموعه فرادرس های شبیه سازی پیشامدهای گسسته به کمک نرم افزار Arena

br69_fvar9311-b

در دهه های اخیر همراه با پیشرفت تکنولوژی مسائل موجود نیز پیچیده تر شده اند و با وجود این دست از پیچیدگیها امروزه در بیشتر مسائل استفاده از روشهای ریاضی به علت نیاز به ساده سازی مساله و محدودیت های محاسباتی کاربردی نمی باشند. در چنین شرایطی استفاده از روشهای شبیه سازی که آمیزه ای از هنر مدل سازی و تکنیکهای محاسباتی است نزد پژوهشگران مقبولیت بیشتری پیدا نموده است که یکی از شناخته شده ترین این تکنیکها، شبیه سازی پیشامد های گسسته می باشد.

هدف از ارائه این آموزش در وحله اول عبارت است از آموزش نحوه توسعه مدل های شبیه سازی پیشامدهای گسسته. سپس آشنایی با نحوه آماده سازی اطلاعات ورودی مدلهای شبیه سازی و تحلیل نتایج بدست آمده از اجرای مدلهای شبیه سازی. همچنین بهینه سازی بر پایه شبیه سازی مورد توجه قرار میگیرد و به ایجاد و استفاده از پویا نمایی به عنوان یکی از ابزارهای اعتبار سنجی مدلهای شبیه سازی پرداخته می شود.

br69_fvar9311-b

در دهه های اخیر همراه با پیشرفت تکنولوژی مسائل موجود نیز پیچیده تر شده اند و با وجود این دست از پیچیدگیها امروزه در بیشتر مسائل استفاده از روشهای ریاضی به علت نیاز به ساده سازی مساله و محدودیت های محاسباتی کاربردی نمی باشند. در چنین شرایطی استفاده از روشهای شبیه سازی که آمیزه ای از هنر مدل سازی و تکنیکهای محاسباتی است نزد پژوهشگران مقبولیت بیشتری پیدا نموده است که یکی از شناخته شده ترین این تکنیکها، شبیه سازی پیشامد های گسسته می باشد.

هدف از ارائه این آموزش در وحله اول عبارت است از آموزش نحوه توسعه مدل های شبیه سازی پیشامدهای گسسته. سپس آشنایی با نحوه آماده سازی اطلاعات ورودی مدلهای شبیه سازی و تحلیل نتایج بدست آمده از اجرای مدلهای شبیه سازی. همچنین بهینه سازی بر پایه شبیه سازی مورد توجه قرار میگیرد و به ایجاد و استفاده از پویا نمایی به عنوان یکی از ابزارهای اعتبار سنجی مدلهای شبیه سازی پرداخته می شود.

اهمیت این دوره از آنجا نشات میگیرد که با توجه به مقالات منتشر شده در زمینه بهینه سازی، وجود متغیر های احتمالی در اکثر مسائل به چشم می خورد. همچنین تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان و مدیریت ریسک جز موضوعات مهمی میباشند که امروزه هم در محافل آکادمیک و هم در صنایع متنوع مورد توجه قرار میگیرند. در چنین شرایطی آشنایی با تکنیک شبیه سازی پیشامدهای گسسته و نرم افزار Arena حکم مجهز بودن به صلاحی قدرتمند در زمینه بهینه سازی سیستمهای احتمالی و تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان را دارد.

 

 

سرفصل ها و عناوین مورد بحث در این آموزش:

 • مفاهیم شبیه سازی و معرفی نرم افزار
  • کاربرد های شبیه سازی
  • مزایای شبیه سازی
  • مراحل انجام یک پروژه شبیه سازی
 • مدل سازی عملیات پایه ای
  • نحوه ورود موجودیتها
  • نحوه ایجاد رخدادهای گسسته
  • نحوه خروج موجودیتها
 • نحوه انتخاب تابع توزیع های احتمالی
  • بررسی اجمالی توابع توزیع احتمالی
  • بررسی و کاربرد آزمونهای نکویی برازش
  • کاربرد Input Analyzer برای انتخاب تابع توزیع مناسب
 • توسعه جزئیات مدل
  • تخصیص متغیرها و صفات
  • ثبت اطلاعات
  • زمان بندی و گروه بندی منابع
 • مدل سازی عملیات پیچیده و مدیریت اطلاعات
  • نحوه مدل سازی منابع در حالتهای پیچیده
  • مدیریت و ثبت اطلاعات به دست آمده از شبیه سازی
 • توسعه پویا نمایی
  • پویا نمایی نهادها
  • پویا نمایی صف ها
  • پویا نمایی منابع
 • تحلیل خروجی های شبیه سازی
  • طبقه بندی خروجی ها
  • آشنایی با ابزار Process Analyzer
 • بهینه سازی بر پایه شبیه سازی
  • تنظیمات تابع هدف
  • پیاده سازی محدودیت ها

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه مجموعه فرادرس های شبیه سازی پیشامدهای گسسته به کمک نرم افزار Arena به این لینک (+)مراجعه نمایید.